Bestyrelsen / Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter

Vedtægter

 

for

 

HØJBY SKYTTEFORENING

 

11. KREDS

---------

OPRETTET 1867

 


 

1

Foreningens formål er, at dyrke skydeaktivitet og, at skabe en vågen og sund dansk ungdom til styrkelse af fællesskab og samhørighed.

 

2

Formålet søges især opnået ved medlemmernes opøvelse af skydning på de af DGI Skydnings fastsatte afstande og med våben, som til enhver tid kan godkendes til konkurrenceskydning.

 

3

Som aktivt medlem kan optages enhver uberygtet dansk person, som betaler det fastsatte kontingent, og som ved deltagelse i øvelserne betaler det fastsatte vederlag.

 

4

Såfremt et medlem direkte, eller indirekte, modarbejder foreningen, kan det ekskluderes efter bestyrelsens afgørelse, som kan indankes for generalforsamlingen. Indankning har ikke opsættende virkning.

 

5

Generalforsamlingen er højeste myndighed. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. En rettidig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot et medlem ønsker det. Alle aktive seniormedlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Alle aktive medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen og til skydeudvalg m.m.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.

 

6

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden 1. december, og den skal bekendtgøres på foreningens hjemmeside, samt ved opslag i klublokalet for de stemmeberettigede medlemmer, senest 8 dage før generalforsamlingen holdes. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingen holdes.

 

Generalforsamlingens dagsorden er:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra formanden.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4. Valg af bestyrelse:

1) Valg af formand – lige årstal

2) Valg af kasserer – ulige årstal

3) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Lige årstal vælges 3. Ulige årstal vælges 2.

5. Valg af to suppleanter

6. Valg af to revisorer

7. Valg af 1 revisorsuppleant

8. Valg af fanebærer

9. Indkomne forslag

10. Evt.

 

Side 2 af 4

 

7

 

Ekstraordinær generalforsamling holdes efter beslutning af bestyrelsen, eller efter skriftlig anmodning fra mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Anmodningen skal indeholde en begrundet motivering.

 

8

Bestyrelsesmøde holdes, når formanden finder anledning dertil, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, og alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Der føres forhandlingsprotokol over samtlige bestyrelsesmøder, og denne underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer.

 

9

Bestyrelsen fastsætter årskontingent samt vederlag for patroner og øvrigt materiel.

Bestyrelsen skal sørge for tydelig, og forsvarlig, afmærkning af skydeområdet. Al skydning foregår efter bestyrelsens anvisning og reglement.

Privat salonammunition må ikke anvendes. I tilfælde af anvendelse af egen ammunition (200m)  betales et af bestyrelsen nærmere fastsat beløb.

Foreningens rifler må kun bruges til skydebanebrug, og i øvrigt må kun reglementerede og godkendte skydevåben benyttes på skydebanen.

 

10

Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Kassereren fører regnskab, ligesom kassereren forestår opkrævning af kontingent. Kassereren forpligter sig til kun, at ligge inde med de kontante midler, som er nødvendige for foreningens drift. Større beløb skal snarest indsættes på foreningens bank- eller sparekassekonto, hvorpå der kun kan hæves med 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift, medmindre andet vedtages af bestyrelsen.

 

11

Foreningen hæfter for sine forpligtelser med sin formue. I tilfælde af foreningens opløsning, skal dens ejendele anvendes efter generalforsamlingens beslutning, dog således, at eventuelle midler anvendes til skyttesagens fremme.

Opløsning af foreningen kan ske ved, at dette vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 flertal og med mindst 14 dages mellemrum.

Såfremt en kreds gyldigt ophæves, eller i øvrigt ligger stille, skal materiale - herunder geværer, ammunition og fane – deponeres hos den landsdelsforening, hvorunder kredsen hører.

Udmeldelse af foreningen skal for seniormedlemmers vedkommende ske med mindst 3 måneders varsel før et medlemskorts udløb.

 

12

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til, at give orientering til politiet, eller om fornødent, at tilbageholde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.

 

Side 3 af 4

 

13

Denne lov er vedtaget på generalforsamlingen den 5. november 2013, og er gældende til ny lov er vedtaget på en generalforsamling.

 

Bitten Nielsen       Kathe Mikkelsen         Jess Nielsen

 

Kim Jensen       Arne Jakobsen            Kim Larsen
                     
 
Jane Wester

 

(sign  )
Forslag til forbedring af hjemmesiden sendes til Bente Christoffersen  | lumbsaas@gmail.com